Algemene voorwaarden Bouwmaterialenhandel Veldman en Zonen B.V.

 

Artikel 1. Opdrachtgever en leverancier

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven;
 2. Onder leverancier wordt verstaan: Bouwmaterialenhandel Veldman en Zonen B.V., verder te noemen Veldman, gevestigd aan de Borkelsedijk 21, 5571 GA Bergeijk, KVK nummer 17171754.
 3. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de Veldman is gevestigd, zijnde Bergeijk.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes/aanbiedingen, alle overeenkomsten, alsmede alle rechtshandelingen, leveringen verricht door ons, waaronder in de toekomst met Veldman aan te gane rechtsbetrekkingen.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien schriftelijk overeengekomen, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde goederen/materialen. Indien er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders vermeld.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend vanaf worden geweken indien dit schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkingen zijn overeengekomen.
 4. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeengekomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.
 6. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Veldman is ingestemd.
 7. Veldman behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 8. Veldman is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik te maken van derden. Ook in die situaties gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Offertes en overeenkomsten

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op normale levertijden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn zo nauwkeurig mogelijk en zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag door of namens de opdrachtgever gegeven informatie. De offertes zijn exclusief omzetbelasting, belasting op toegevoegde waarde e.d..
 2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel gegeven prijs.
 3. Offertes hebben een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 4. Indien er geen overeenkomst tot stand komt of na een offerte de gevraagde opdracht uitblijft, worden de kosten der calculatie in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Veldman aan de opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging door de opdrachtgever ondertekend retour wordt ontvangen. Maar ook door een andere bevestiging aan Veldman. De overeenkomst komt ook tot stand na mondeling gegeven opdracht.
 6. De opdracht heeft alleen betrekking op de uitdrukkelijk en formeel beschreven leveringen zoals aangeduid in de offerte resp. opdrachtbevestiging. Alle bijkomende leveringen van welke aard ook, blijven ten laste van opdrachtgever en worden beschouwd als wijziging in de opdracht. De uitvoering van de bedoelde bijkomende leveringen kan alleen dan van Veldman geëist worden, wanneer een voorafgaande afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen is tot stand gekomen.
 7. Indien door twee of meer opdrachtgevers gezamenlijk een opdracht wordt gegeven, zijn zij ieder hoofdelijk, onder toepassing van deze algemene voorwaarden, voor alle gevolgen van de overeenkomst aansprakelijk.

 

Artikel 4. Wijziging in of annulering van de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door af namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten te gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen. Dit wordt door partijen op voorhand besproken.
 2. Het wijzigen van een reeds verstrekte opdracht kan leiden tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd in welk geval het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing zijn.
 3. Bij annulering van levering die speciaal voor de opdracht worden besteld, zijn de gehele kosten die aan de bestelling zijn gebonden voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, om welke reden dan ook, is hij gehouden aan Veldman alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten en de door Veldman in zijn calculatie opgenomen prijzen te vergoeden; alles onverminderd het recht van de Veldman op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden. Goederen kunnen nimmer worden geruild.

 

Artikel 5. Betalingstermijn

 1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Veldman is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de levering van de order te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
 3. Voor opdrachten, welke een lange leveringstijd geven, kan betaling bij gedeelten worden verlangd.
 4. Indien bij niet-tijdige betaling van termijnen en/of deellevering Veldman zich ontheven acht van zijn leveringsplicht, wordt dit beschouwd als een wijziging in de opdracht en zijn de daarop betrekking hebbende artikelen van toepassing.
 5. Betalingen worden op de eerste plaats aangewend voor dekking van gemaakte kosten en rente en strekken eerst daarna tot dekking voor de plaatsgevonden hebbende levering, met dien verstande dat deze betalingen steeds eerst met de oudste vervallen facturen worden verrekend.
 6. Ingeval van niet-nakoming van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever is Veldman bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van goederen op te schorten tot het moment waarop de verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen zijn betaald.
 7. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.
 8. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en préprocessuele kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van € 500,-.

 

Artikel 6. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn steeds gebaseerd op ten tijde van de aanbieding of offerte geldende fabrieksprijzen, materiaalprijzen e.d..
 2. Indien na de datum van aanbieding, offerte of overeenkomst de fabrieksprijzen, materiaalprijzen e.d., de lonen, sociale lasten, belastingen, in- en uitvoerrechten, vrachtprijzen, vervoerskosten, assurantiepremies of andere relevante factoren ter vaststelling van de prijzen een verhoging mochten ondergaan- daaronder begrepen prijsstijging als gevolg van waardevermindering van de Euro- of indien door wijziging van een of meer van deze genoemde de marges van Veldman een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de aanbieding of offerte, of het sluiten van de overeenkomst, te voorziene omstandigheden, dan is Veldman gerechtigd haar prijs aan te passen, totdat aflevering aan de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
 3. Indien Veldman voor de uitvoering van een overeenkomst een derde inschakelt, en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Veldman gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan de opdrachtgever.

 

Artikel 7. Eigendomsbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Veldman zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen aangaande de overeengekomen tegenprestatie en/of koopprijs jegens Veldman, die voortvloeien uit de overeenkomst die tot levering van de betreffende goederen leidde, of uit andere tussenpartijen gesloten overeenkomsten, alsmede terzake van vorderingen wegens het door de opdrachtgever tekortschieten in de nakoming van de overeenkomsten.
 2. Zolang de geleverde goederen in eigendom zijn van Veldman, is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen te verkopen of te be- en verwerken, tenzij Veldman hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. De opdrachtgever is daarnaast niet gerechtigd om de bedoelde goederen aan derden te verkopen, te verhuren, in bruikleen te geven, in pand te geven of als zekerheid op welke wijze dan ook, te doen dienen dan wel anderszins in de feitelijke macht van een derde te brengen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Veldman. De opdrachtgever is verplicht Veldman per omgaande te berichten indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
 3. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd moet Veldman dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
 4. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde draagt de opdrachtgever het risico voor de bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen, zowel voor schade aan als verlies van die goederen, alsmede voor schaden aan derden, ontstaan door of voortvloeiende uit die goederen.

 

Artikel 8. Retentierecht

 1. Veldman, die goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Veldman besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
 2. Het recht tot retentie heeft Veldman ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt.

 

Artikel 9. Levering

 1. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde bij “Betalingstermijn” in artikel 5. Orders met een herhalend karakter binden Veldman slechts voor het door hem schriftelijk vastgelegde tijdsbestek.

 

Artikel 10. Materialen en halffabricaten geleverd door de opdrachtgever

 1. Wanneer de opdrachtgever materialen of halffabricaten levert, is deze verplicht tevens de nodige inschiet ter beschikking van Veldman te stellen.
 2. In geval van bijlevering van materialen of halffabricaten door de opdrachtgever is Veldman, behoudens door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet van de zijde van Veldman, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de hem toegezonden kisten, balen of pakken en kan hij de kosten voor opslag van de materialen of halffabricaten en de daarover te voeren administratie en controle in rekening brengen tegen de gebruikelijke prijs.
 3. Mocht bij levering van goederen door of namens de opdrachtgever geschieden en dit gepaard gaan voor Veldman met kosten, verstoring of beperking van rendement van diens arbeid, derving van winst door onderbezet zijn van eigen arbeidskracht, verlies van contractkortingen etc., dan heeft Veldman recht op vergoeding van die kosten en dervingen, verhoogd met 10%, tenzij voor de acceptatie van de opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Door opdrachtgever geleverde materialen en grondstoffen zijn steeds van handelskwaliteit.

 

Artikel 11. Vervoersrisico

 1. Het aannemen der goederen door de vervoerden in opdracht van de opdrachtgever, zonder aantekening op de vrachtbrief op het reçu, geldt als bewijs dat de spullen/goederen en emballage in goede orde was.
 2. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Veldman, tenzij door zijn schuld is veroorzaakt.
 3. Het laden, reizen en lossen van goederen door de opdrachtgever is voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever. Het laden, reizen en lossen door Veldman is voor eigen risico en rekening van Veldman.
 4. De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een snelle lossing.
 5. Veldman is niet verplicht om een verzoek van de opdrachtgever tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Veldman daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 12. Overmacht

 1. Indien de voortgang van de levering van de goederen door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende, wordt vertraagd, kan door Veldman over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het respectievelijk afgeleverde gedeelte en voor overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten een en ander c.q. vermeerderd met het gebruikelijke bewaarloon terzake van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde en/of opgeslagen materialen en halffabricaten, worden beschikt op de termijn, waarop, indien geen vertraging waar ingetreden, zou zijn beschikt geworden. Mocht deze termijn niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal over het vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereed making van het werk in kwestie normaliter benodigde tijd.
 2. Storing in het bedrijf van Veldman ten gevolge van overmacht, als zodanig zal in het licht van door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten tussen partijen in ieder geval als overmacht gelden de navolgende omstandigheden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie respectievelijk beperking of stopzetting van leveringen der openbare nutsbedrijven, brand, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van vakbonden, onwerkbaar weer, waardoor leveren onmogelijk of onredelijk bezwarend wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen, goederen en/of halffabricaten aan de Veldman door derden, het verloren gaan van de goederen als bestemd voor aflevering aan de opdrachtgever, en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van de goederen, die de bedrijfsvoering van de Veldman verstoren en de uitvoering van de opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) leid ertoe dat Veldman is ontslagen van het nakomen van de overeengekomen levertijd, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op de vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden. Veldman zal de opdrachtgever direct waarschuwen indien zich een geval overmacht als in de voorgaande zin bedoeld, voordoet.
 3. Indien overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kan zowel Veldman als de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring. Van blijvende overmacht is in ieder geval sprake indien de overmacht langer dan 3 maanden voortduurt. Noch door Veldman noch door de opdrachtgever kan in een dergelijk geval aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.
 4. Indien Veldman bij het intreden van de overmachtssituatie als gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13. Overschrijding leveringstermijn

 1. De met Veldman overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. Overschrijding van de leveringstermijn verplicht Veldman nimmer tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever of derden en geeft de opdrachtgever geen recht tot opschorting van enige betaling jegens Veldman, noch tot annulering van de order, ook niet na ingebrekestelling, noch tot weigering van goederen en/of diensten.

 

Artikel 14. Meer- of minderlevering

 1. Veldman heeft het recht 10% meer of minder te leveren tegen een door hem te bepalen billijke verrekenprijs indien het goederen betreft die hij van derden betrekt onder een meer/minder clausule en/of indien het goederen betreft waarbij hij rekening moet houden met uitschot, inschiet, productieverlies, inklinking e.d. factoren.
 2. De verrekening van eventueel meer- en/of minderlevering vindt plaats bij de eerstvolgende termijn danwel bij de laatste factuur. Het recht van de Veldman op berekening van meer levering vervalt niet door het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst voor de verrichte meerlevering.

 

Artikel 15. Afname

 1. Tenzij ander is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkoming/ontvangst door Veldman, in ontvangst te nemen. Dit geldt eveneens voor gedeelten van de order.
 2. Moet als gevolg van niet-afname de order na het gereedkomen/ontvangst door Veldman geheel of gedeeltelijk door Veldman worden opgeslagen, dan zal deze de opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen. Veldman heeft te allen tijde het recht het totale bedrag van de order met alle kosten op te eisen, 1 maand na gereedkoming ook zonder levering van bedoelde goederen.
 3. Indien bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen die tijd is afgenomen, heeft Veldman – ter zijne keuze – het recht om of het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, of de order voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren onverminderd zijn recht op schadevergoeding als bepaald bij artikel 4 “Wijziging en/of annulering van levering”.

 

Artikel 16 kwaliteit

 1. Veldman staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken in overeenstemming met hetgeen de opdrachtgever krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten.
 2. De garantie geldt uitsluitend voor zover de zaken zijn aangewend voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en op de gebruikelijke wijze en onder omstandigheden die als normaal kunnen worden beschouwd zijn gemonteerd of verwerkt.

 

Artikel 17. Klachten

 1. Eventuele klachten moeten schriftelijk geschieden, binnen 24 uur na ontvangst der goederen onder overlegging van bewijs dat de klacht betrekking heeft op het door de Veldman geleverde. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen 24 uur na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden. Veldman is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen en/of het gepresteerde, van elke individuele toepassing, noch voor diens adviezen.
 2. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen Veldman kunnen doen gelde nadat de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan ofwel in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.
 3. Bij aansprakelijkheid van Veldman uit hoofde van enig overeengekomen leverantie is die beperkt tot een zodanig bedrag als, gezien de omstandigheden van het geval in redelijk verhouding staat tot
  1. Het factuurbedrag en, bij gebreke van dien, de waarde van de overeengekomen prestatie,
  2. Bij levering in termijnen- het factuurbedrag, c.q. de waarde van de desbetreffende prestaties, en gaat nooit verder dan 50% van het factuurbedrag excl. BTW
 4. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.
 5. Indien niet anders schriftelijk overeengekomen mag Veldman voor ondeugdelijk materiaal/spullen goed materiaal/spullen in de plaats leveren, tenzij kan worden aangetoond, dat de daardoor ontstane vertraging en/of transportkosten voor de opdrachtgever grote nadelen met zich mee zou brengen.
 6. Wanneer de prijs van het geleverde bijzonder laag is, wanneer met korting geleverd wordt of wanneer de goederen als bijzonder en/of speciaal voordelige e.d. aanbiedingen verkocht worden, is elke aansprakelijkheid voor deugdelijkheid van het betreffende goed en is iedere garantie uitgesloten.
 7. Wanneer op geleverde goederen fabrieksgarantie gegeven wordt door derden of enige garantie wordt gegeven of aansprakelijkheid gedragen, draagt de Veldman geen enkele aansprakelijkheid voor deugdelijkheid van het geleverde en is iedere garantie van de zijde van de Veldman uitgesloten. Verstrekt de Veldman zelf een garantiebewijs dan gaat zijn aansprakelijkheid, met inachtneming van het in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, nooit verder dan tot het in dat garantiebewijs gestelde.

 

Artikel 18. Afwijkingen

 1. Materiaal:
  • Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte etc. geven geen reden tot afkeuring. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.
 2. Andere grondstoffen:
  • Ondergeschikte veranderingen van of aan door de Veldman door geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.
 3. Leveringsfouten
  • Mocht Veldman verkeerde goederen geleverd hebben, dan zal de opdrachtgever dit direct aan Veldman mededelen en hem in staat stellen het verkeerde terug te nemen en de juiste goederen af te leveren.

 

Artikel 19. Emballage

 1. Pallets welke onder te leveren materialen/goederen zitten staan op de factuur. De gehele factuur dient te worden voldaan. Indien de pallets in goede staat (niet rot/kapot) ter beoordeling aan Veldman, worden ingeleverd, wordt er een creditfactuur gemaakt voor de prijs van de pallets.

 

Artikel 20. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

 1. De opdrachtgever verklaart zich door het sluiten van de overeenkomst onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat alle rechten van intellectuele eigendom die voortvloeien uit de door Veldman in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gemaakte objecten, bij Veldman blijven berusten respectievelijk komen te berusten, dit onverminderd eventuele bijdragen aan de totstandkoming van dergelijke werken door of namens de opdrachtgever. Worden dergelijke werken aan de Veldman ter hand gesteld, dan is hij tot uitdrukkelijke geheimhouding gehouden en niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Veldman deze werken aan derden ter hand te stellen en/of te verveelvoudigen, openbaar maken of te exploiteren.
 2. De opdrachtgever verklaart zich door het sluiten van de overeenkomst onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat alle rechten van intellectuele eigendom op de door Veldman te leveren goederen, bij Veldman berusten.
 3. Het is de opdrachtgever verboden enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten uit of van de door Veldman geleverde goederen te verwijdere en/of te wijzigen.

 

Artikel 21. Aansprakelijkheid

 1. de opdrachtgever draagt het risico voor de directe en indirecte schade die de opdrachtgever of een derde lijdt, ook doordat het door Veldman geleverde oorzaak is van letsel of zaakschade, zijnde beschadigingen en/of verlies van een andere zaak dan het geleverde.
 2. Het in lid 1 bedoelde risico voor de opdrachtgever en de vrijwaring voor Veldman geld ook:
 3. Jegens Veldman en diens personeel, adviseurs en verdere betrokkenen,
 4. Voor in artikel 7 bedoelde eigendommen van de opdrachtgever,
 5. Voor de door of namens de opdrachtgever geleverde arbeid,
 6. Voor de gebruikte pallets.
 7. Vanaf het moment van het geheel of gedeeltelijk gereed zijn en/of ter beschikking staan van de opdrachtgever, zijn alle risico’s van, aan of voortvloeiende uit het goed voor rekening van de opdrachtgever.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Veldman en diens personeel voor alle aanspraken jegens hemzelf of derden, ontstaan door of voortvloeiende uit voor de opdrachtgever buiten het bedrijf van Veldman verrichte werkzaamheden.
 9. De opdrachtgever vrijwaart Veldman voor alle klachten en/of schade indien het geleverde verdere bewerkingen, montage, inbouw e.d. heeft ondergaan en geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen.

 

Artikel 22. Ontbinding

 1. In het geval van de opdrachtgever:
 2. Niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit de betrokken overeenkomst of enige andere met Veldman gesloten overeenkomst voortvloeit, financiële verplichtingen hieronder begrepen als ook verplichtingen ten gevolge van deze algemene voorwaarden;
 3. Getroffen door een beslag;
 4. Zelf faillissement of schuldsaneringsregeling aanvraagt, of door derden wordt aangevraagd;
 5. Surséance van betaling aanvraagt;
 6. Overlijdt
 7. Liquidatie van zijn zaken besluit
 8. Onder curatele wordt gesteld of anderszins wordt verhinderd of belemmerd of niet in staat is zijn verplichtingen vrij en zelfstandig na te komen;
 9. Vrijheidsstraf wordt veroordeeld;
 10. Naar het buitenland vertrekt;
 11. Of indien goederen waarop de overeenkomst van toepassing is verloren gaan of waardeloos zijn geworden, uit de macht raken van de opdrachtgever of indien de financiële omstandigheden bij de opdrachtgever een wijziging hebben of zullen ondergaan.
 12. In het lid 1 bedoelde geval heeft Veldman het recht te handelen alsof annulering conform artikel 4 heeft plaatsgevonden.
 13. In het lid 1 bedoelde geval ontvangt Veldman bovendien te zijnen behoeve een boete van 20% van het totaal door opdrachtgever verschuldigd bedrag.

 

Artikel 23. Retour goederen

 1. Mocht opdrachtgever te veel spullen hebben gekocht hoeft Veldman deze goederen niet retour te nemen. Neemt Veldman toch de goederen terug (eigen keuze) dan is zij slechts verplicht om 85% van het aankoopbedrag van de goederen te betalen mits de goederen in de staat van levering zijn.

 

Artikel 24. Rechtskeuze

 1. Alle geschillen tussen Veldman en opdrachtgever zullen in eerste instantie worden berecht door de Rechtbank Oost-Brabant.
 2. Op alle overeenkomsten die door Veldman worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. De werking van elk internationaal verdrag ter zake van de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Bij onenigheid over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.